ISI Impact Factor (2006): 1.737


   
 

Editor-in-Chief
Prof. Yi-Fei WANG,

 
     

   

AJA Editorial Office

Address: Room 404, Building 31B, 319 Yueyang Rd, Shanghai 200031, China
Tel: +86-21-5492 2824
Fax: +86-21-5492 2825
E-mail: aja@sibs.ac.cn


Editorial Office Staff

Editorial Director: Qin-Zhu Zheng

Science Editors: Hui Zhang; Dan-Qing Ren